0

 
 
คำนวณวัสดุก่อสร้าง 
 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ บริษัท ทีพีไอพาณิชย์ จำกัด (เรียกว่า “บริษัท”) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทีพีไอ โพลีน เป็นเจ้าของและบริหารงานเว็บไซต์ https://onlinemarket.tpipolene.co.th ทั้งนี้ในการใช้บริการของ https://oninemarket.tpipolene.co.th นี้ ท่านตกลงยอมรับกฎระเบียบ เงื่อนไขในการใช้บริการ ดังนี้

เงื่อนไขทั่วไปในการใช้บริการ
1. ท่านต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการส่งอีเมลลูกโซ่ หรืออีเมลขยะ ไม่ใช้ไปในทางที่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่ใช้เว็บไซต์นี้เสนอข้อความซึ่งเป็นการใส่ร้ายผู้อื่น ไม่ว่าในทางใด และไม่ใช้นามแฝงของผู้อื่นโดยเจตนา อันอาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในความเป็นเจ้าของข้อความนั้น
2. ท่านต้องเก็บรักษาทะเบียนผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับ และใช้เป็นการส่วนตัวเฉพาะท่านนั้นเท่านั้น
3. ไม่นำเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น อีเมล ทะเบียนบ้าน หรือหมายเลขโทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ
4. ห้ามท่านกระทำการดังต่อไปนี้
4.1. นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
4.2. นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
4.3. นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
4.4. นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
4.5. นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ หรือถูกสงวนสิทธิ์ห้ามมิให้เผยแพร่ เช่น รูปภาพที่มีลิขสิทธิ์ ไฟล์เสียงต่างๆ เป็นต้น
4.6. เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, หรือ 4.5 ถ้าท่านกระทำการฝ่าฝืนดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิลบ หรือเอาออกซึ่งข้อมูลที่ฝ่าฝืนดังกล่าวนั้น ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านผู้นั้นทราบ
5. ท่านตกลงที่จะปกป้องตราสัญลักษณ์ของ บริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้องในการให้บริการhttps://onlinemarket.tpipolene.co.th จากการเรียกร้องบังคับต่างๆจากบุคคลที่สาม รวมทั้งท่านต้องยินยอมชดใช้ค่าทนายความต่างๆและความเสียหายอื่นๆ อันเกิดจากการใช้บริการ https://onlinemarket.tpipolene.co.th การละเมิดกฎข้อบังคับ กติกามารยาท ในการใช้บริการของ https://onlinemarket.tpipolene.co.th และการละเมิดข้อกฎหมายของท่านหรือบุคคลที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ของท่าน

การสละข้อเรียกร้อง
ท่านเข้าใจและยอมรับว่า บริษัทฯไม่มีการรับรองทางกฎหมายในเนื้อหาการติดต่อสื่อสารของท่านและเนื้อหาข้อมูลที่ท่าน บันทึกความคิดเห็นลงในเว็บไซต์นี้ และไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือการละเมิดต่อสิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม นอกจากนี้บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บน http://onlinemarkettpipoene.co.th รวมทั้ง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการถอดถอนข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้าแก่ท่าน
1. ผู้เป็นสมาชิก https://onlinemarket.tpipolene.co.th ต้องยอมรับในความเสี่ยงต่างๆอันเกิดจากการใช้บริการ https://onlinemarket.tpipolene.co.th นั้นๆเอง บริษัทฯไม่รับประกันความเสียหายหรือสูญหายใดๆในการให้บริการ https://onlinemarket.tpipolene.co.th
2. ท่านเข้าใจและยอมรับว่า คำแนะนำของ บริษัทฯเป็นเพียงคำแนะนำทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำอย่างเป็นทางการ บริษัทฯขอแนะนำให้ท่านศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก ผู้เชี่ยวชาญในรายละเอียดของข้อมูลต่อไปเพื่อความปลอดภัยและตรงตามความต้องการของท่านอย่างแท้จริง ทั้งนี้ บริษัทฯจะไม่รับผิดใดๆในความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากคำแนะนำที่ให้ไปนั้น

สิทธิส่วนบุคคลของสมาชิก
สมาชิกของเว็บไซต์นี้สามารถใช้บริการต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้ทันทีที่ทำการสมัครใช้บริการ โดยท่านจะได้รับทะเบียนผู้ใช้และรหัสผ่านซึ่งท่านสามารถเปลี่ยนรหัสดังกล่าวได้ หรือสร้างทะเบียนผู้ใช้ใหม่ หรือปิดทะเบียนผู้ใช้เก่าได้ตามความสะดวกของผู้ใช้ ทั้งนี้ท่านจะต้องรับผิดชอบเต็มที่ต่อกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายใต้ทะเบียนของผู้ใช้เอง

ทรัพย์สินทางปัญญา
1. ไม่อนุญาตให้นำสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายทางการค้าขององค์กรธุรกิจที่ดำเนินงานเพื่อหวังผลกำไร หรือข้อความที่สื่อไปในทางโฆษณานำมาแสดงไว้ใน ช่องแสดงความคิดเห็น ท่านที่โฆษณาขายสินค้าหรือบริการอันเป็นการรบกวนสร้างความรำคาญแก่ผู้อื่น ทาง บริษัทฯ ขอใช้สิทธิ์ระงับการใช้บริการของท่านนั้น
2. ท่านรับรู้ว่าเนื้อหาซึ่งรวมถึงข้อความ, ซอฟต์แวร์, เพลง, เสียง, รูปถ่ายวีดีโอกราฟิค, โลโก้ที่ บริษัทฯโฆษณาเพื่อ https://onlinemarket.tpipolene.co.th นี้ ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายการให้บริการ และสิทธิบัตร ดังนั้นท่านไม่อาจคัดลอก, ทำซ้ำ, แจกจ่าย, แสวงหา ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวหรือสร้างผลงานที่สืบเนื่องมาจาก เนื้อหาเหล่านี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ

การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการให้บริการ
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกการให้บริการและกฎระเบียบเงื่อนไขในการใช้บริการ โดยแจ้งหรือไม่ได้แจ้งการกระทำดังกล่าวแก่ผู้ใช้บริการ https://onlinemarket.tpipolene.co.th และ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่มีต่อผู้ใช้บริการหรือบุคคลที่สามที่บริษัทฯได้กำหนดใช้กฎระเบียบเงื่อนไขในการใช้แก้ไข หรือยกเลิกบริการบน https://onlinemarket.tpipolene.co.th
2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลต่างๆ ที่ท่านได้รับจากการใช้บริการ https://onlinemarket.tpipolene.co.th โดยไม่แจ้ง หรือแจ้งผล ให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทฯมีอำนาจในการระงับการให้บริการแก่ท่านที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ, ข้อบังคับ, กติกามารยาทในการใช้บริการของ https://onlinemarket.tpipolene.co.th ได้โดยทันที และ บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบต่อการระงับการใช้งานดังกล่าวใดๆ ทั้งสิ้นต่อตัวท่านเองหรือต่อบุคคลที่สามที่มีส่วนได้รับผลกระทบจากการนี้
4. ท่านที่ใช้บริการ https://onlinemarket.tpipolene.co.th ทั้งในและนอกประเทศไทยจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทย หากท่านพบการละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการhttps://onlinemarket.tpipolene.co.th กรุณาอีเมลแจ้งมาได้ที่ (support@tpipolene.co.th) หรือติดต่อผู้บริหารเว็บไซต์
document version :   1.00   update at :   01/03/2021